Predškolský vek dieťaťa je pomenovaný trochu nešťastne – keď súhrnným názvom „predškolský vek“ pomenúvame troj-, u niektorých detí aj štvorročné obdobie.

Ide o vek dieťaťa od troch do šesť rokov, niekedy aj do siedmeho roku, ak je dieťa nezrelé a do základnej školy nastúpi s „odkladom“. Pojem „predškolský“ evokuje posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Aby sme spresnili pojmy: pod pojmom predškolský vek rozumieme vek dieťaťa od troch do šesť rokov dieťaťa a  pojem predškolský rok je posledný rok predtým, ako dieťa nastúpi do základnej školy.

Názov predškolský vek pomenúva pomerne dlhé obdobie v živote dieťaťa: tieto tri až štyri roky sú intenzívnou prípravou dieťaťa na veľkú udalosť v jeho živote: na vstup do školy, teda sú predškolské. Dieťa sa na školskú dochádzku „nepripraví“ za posledný, teda naozaj „predškolský rok“.

Schopnosti a zručnosti, ktoré potrebuje na to, aby jedného dňa bolo úspešné v škole, sa objavujú už v ranom veku a v predškolskom veku si ich dieťa zdokonaľuje a prehlbuje.

Používaním pasteliek a ceruziek cibrí svoju motoriku od čmárania po papieri až po úhľadné, cielene vedené čiary. Každodennou komunikáciou postupne rozširuje svoju slovnú zásobu a schopnosť vyrozprávať príbehy. Pobytom v materskej škole si zlepšuje svoje sociálne schopnosti natoľko, že na konci tohto obdobia je z neho budúci žiak, ktorý rešpektuje pravidlá a zároveň vie vyjadriť svoje názory.

Postupne sa predlžuje aj jeho výdrž pri hre a činnosti. Kým vo veku troch rokov sa sústredí na aktivitu niekoľko minút, na konci tohto obdobia sa dokáže sústrediť aj hodinu.

Tieto zmeny sa nedejú samy od seba a nedejú sa naraz. Ide o postupný, každodenný proces, počas ktorého sa dieťa každý deň naučí niečo nové. Dieťa sa počas predškolských rokov naozaj dynamicky vyvíja.

Stáva sa čoraz nezávislejším bádateľom, osamostatňuje sa od rodičov a hľadá si kamarátov medzi rovesníkmi. Nadväzuje s nimi vzťahy a kým ich spoločná hra je na začiatku tohto obdobia len krátka a jednoduchá, šesťročné deti sa už vedia zahrať naozaj dlhé, komplikované strategické hry.

Kým trojročné dieťa rozlišuje  pojmy veľký a malý, veľa a málo, dieťa pred vstupom do základnej školy už väčšinou usporiada viacero predmetov od najväčšieho po najmenší, pozná číslice do 10 aj  niekoľko písmen.

Štvorročné dieťa spoznáva piesne podľa melódie, počúva krátky príbeh, veľa predškolákov už rozlišuje  písmenká v slovách (v slove pes sú písmená P – E – S), rozlišujú podobné slová ako sú koza-kosa, zapamätajú si dlhšiu básničku alebo poradie čísel.

Dieťa v predškolskom veku má prirodzenú túžbu skúmať a objavovať zákonitosti sveta, v ktorom žije. Skúma predmety a javy okolo seba, porovnáva, zatrieďuje do skupín, neustále kladie množstvo otázok. Celkom intuitívne vyhľadáva činnosti, ktoré ho v poznávaní sveta posúvajú ďalej.